سیپروترون کامپاند

Cyproterone Compound
Cyproterone Compound
نام های تجاری خارجی

Brand Names: Canada 

 • Cleo-35;
 •  
 • Cyestra-35;
 •  
 • Diane-35;
 •  
 • Novo-Cyproterone/Ethinyl Estradiol;
 •  
 • Ran-Cyproterone/Ethinyl Estradiol
دسته دارویی

 • Acne Products;
 •  
 • Estrogen and Progestin Combination

محصولات ضد آکنه

ترکیب استروژن و پروژستین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Cyproterone and ethinyl estradiol are present in breast milk in concentrations of ~0.2% and 0.02% of the daily maternal dose, respectively. Estrogen-containing contraceptives may reduce milk production. Breastfeeding is not recommended by the manufacturer. Although this product is not primarily indicated for contraception, additional warnings and precautions associated with combination hormonal contraceptive products should be considered for postpartum women.

داروسازی ابوریحان
 • سیپروترون کامپاند قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • Bayer Ag(ex Bayer Pharma Ag)
 • دیان قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • Stragen Pharma
 • کلایرت قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • ایران هورمون
 • اتیسترون قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)
 • دارو سازی آتی فارمد
 • سیبل قرص خوراکی 2 mg/0.035 mg (قرص سیپروترون کامپاند)