سیپروترون

Cyproterone
Cyproterone

موارد استفاده سیپروترون

قرص سیپروترون جهت درمان تسکین دهنده در سرطان پیشرفته پروستات تجویز می گردد.

نحوه مصرف سیپروترون

قرص ها بعد از غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

انتی آندروژن

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Stragen Pharma
  • سیپروترون استات قرص خوراکی 50 mg (قرص سیپروترون استات)
  • سیپروترون استات قرص خوراکی 100 mg (قرص سیپروترون استات)
  • ایران هورمون
  • آندروستین قرص خوراکی 50 mg (قرص سیپروترون استات)
  • اتانول ممکن است اثر سیپروترون (در درمان کارسینومای پروستات ثبت نشده است) را کاهش دهد. از مصرف هم زمان این دو بپرهیزید.
    گل راعی (هوفاریقون) ممکن است سطح سیپروترون را کاهش دهد.