کنتراسپتیو فور-فازیک

Contraceptive Four-phasic
Estradiol and Dienogest

موارد استفاده کنتراسپتیو فور-فازیک

پیشگیری از بارداری؛ درمان خونریزی زیاد در موقع قاعدگی

نام های تجاری خارجی
  • Natazia®
دسته دارویی

ضد بارداری

ترکیب استروژن و پروژستین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

May decrease the quality and quantity of breast milk; an alternative form of contraception is recommended until child is weaned (per manufacturer). The theoretical concerns about decreased milk production are greatest early in the postpartum period when milk production is being established. Postpartum risk for VTE should be considered when initiating combination hormonal contraceptives after delivery. Combined hormonal contraceptives should not be started <21 days postpartum due to increased risk of VTE. Risk of VTE is still elevated in breast-feeding women until ~42 days postpartum and is greater in women with additional risk factors. After 42 days postpartum, restrictions for use are not related to postpartum VTE risk and should be based on other medical conditions (CDC, 2011).

غذا: غذا غلظت ماکسیموم استرادیول را 23% افزایش؛ و غلظت ماکسیموم دینوژست را 28% کاهش میدهد؛ سطح زیر منحنی برای هر دو ثابت باقی میماند.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

قرص


داروهای مرتبط