کوبیسیتات+الویتگراویر+امتریستابین+تنوفوویر

Cobicistat+Elvitegravir+Emtricitabine+Tenofovir
Cobicistat+Elvitegravir+Emtricitabine+Tenofovir
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • Stribild

Brand Names: Canada 

  • Stribild
دسته دارویی

  • Antiretroviral, Integrase Inhibitor (Anti-HIV);
  •  
  • Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleoside (Anti-HIV);
  •  
  • Antiretroviral, Reverse Transcriptase Inhibitor, Nucleotide (Anti-HIV);
  •  
  • Cytochrome P-450 Inhibitor

ضد رتروویروس، مهارکننده Integrase (ضد HIV)

ضد رتروویروس، مهارکننده ترانسکریپتاز معکوس، نوکلئوزیدی (ضد HIV)

ضد رتروویروس، مهارکننده ترانسکریپتاز معکوس، نوکلئوتیدی (ضد HIV)

مهارکننده‌ی سیتوکروم P-450

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

 

Emtricitabine and tenofovir are present in breast milk; it is not known if cobicistat or elvitegravir is present in breast milk. Refer to individual monographs.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

قرص


داروهای مرتبط