کوآموکسی کلاو

Co-amoxiclav
Amoxicillin and Clavulanate

موارد استفاده کوآموکسی کلاو

از این دارو در درمان عفونت گوش میانی، سینوزیت، عفونت مجاری تنفسی تحتانی، عفونت پوست و ساختارهای وابسته، عفونت مجاری ادراری، تجویز شده و طیف اثر آن مشابه آموکسی سیلین است.

بعلاوه این دارو ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز را نیز پوشش می دهد. طیف اثر وسیع این دارو، آن را یک جایگزین مناسب در درمان عفونت های مقاوم به آموکسی سیلین و کسانی که تحمل آموکسی سیلین ندارند، می سازد.

توصیه مصرف کوآموکسی کلاو

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نحوه مصرف کوآموکسی کلاو

می توانید با غذا یا معده خالی مصرف کنید. با غذا مصرف کنید تا جذب آن افزایش یابد و عوارض گوارشی آن کاهش یابد. می توانید با شیر یا آب میوه مخلوط کنید. قرص های آهسته رهش بایستی با غذا مصرف شوند. برخی از فرآورده ها حاوی سدیم می باشند. برخی از فرآورده ها حاوی فنیل آلانین می باشند، در صورتی که فنیل کتونوری دارید، از این فرآورده ها اجتناب کنید. کلیه اشکال دارویی حاوی پتاسیم می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Amoclan
 • Augmentin ES-600® [DSC]
 • Augmentin XR®
 • Augmentin®
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، پنی‌سیلین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Amoxicillin is found in breast milk. The manufacturer recommends that caution be used if administered to breast-feeding women. The use of amoxicillin/clavulanate may be safe while breast-feeding; however, the risk of adverse events in the infant may be increased when compared to the use of amoxicillin alone. The risk of adverse events may be related to maternal dose. Nondose-related effects could include modification of bowel flora and allergic sensitization of the infant.

داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • کو-آموکسی کلاو قرص خوراکی 250 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/57 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • داروسازی کوثر
 • کو-آموکسی کلاو قرص خوراکی 500 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/31.25 mg (پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کلاویسیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/57 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کلاویسیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/28.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کلاویسیلین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 600 mg/42.9 mg/5mL 75mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • كلاويسيلين پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/31.25 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • كلاويسيلين پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفا شیمی
 • آفا کلاو قرص خوراکی 500 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • آفا کلاو قرص خوراکی 250 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 600 mg/42.9 mg/5mL 75mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفاکلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/31.25 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفاکلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/28.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفاکلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 600 mg/42.9 mg/5mL 75mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفاکلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/57 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • آفاکلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • داروسازی دانا
 • کلاموکس قرص خوراکی 250 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • کلاموکس قرص خوراکی 500 mg/125 mg (قرص کوآموکسی کلاو)
 • کلاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/31.25 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کلاموکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • Laboratorios Normon Sa
 • آموکسی سیلین/کلاوولانیک اسید نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 mg/200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی کوآموکسی کلاو)
 • داروسازی تهران شیمی
 • کو آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/31.25 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کلاویماکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/28.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • کوآموکسی-کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/28.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • دارو سازی فارابی
 • فارمنتین بی دی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 200 mg/28.5 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • فارمنتین ای اس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 600 mg/42.9 mg/5mL 75mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • فارمنتین بی دی پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 400 mg/57 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • فارمنتین ای اس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 600 mg/42.9 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • کو-آموکسی کلاو پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/62.5 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون کوآموکسی کلاو)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  -

  پودر برای تهیه محلول تزریقی

  -

  پودر برای تهیه محلول تزریقی

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط