سیس آتراکوریم

Cisatracurium
Cisatracurium

موارد استفاده سیس آتراکوریم

آمپول سیس آتراکوریم به عنوان کمک کننده در ایجاد بیهوشی عمومی برای تسهیل لوله گذاری درون تراشه و شل کننده عضلانی در هنگام جراحی تجویز می گردد.

هشدار: استفاده از شل کننده عضلات سیس آتراکوریوم، جهت تسهیل تنفس مکانیکی در بیماران ICU، درد را برطرف نمی کند و آرام بخش نمی باشد.

توصیه مصرف سیس آتراکوریم

در تزریق آمپول شل کننده عضلانی سیس آتراکوریم به موارد زیر توجه کنید:

 1. بیمار معمولا قبل از استفاده غیر هوشیار است.
 2. از پایش مداوم بیمار و دادن حمایت عاطفی جهت کاهش ترس و اضطراب قبل از استفاده از این دارو، اطمینان حاصل کنید.
 3. پس از برگشت تونیسیته عضلانی، بیمار اقدام به تغییر وضعیت و بلند شدن ناگهانی از تخت بدون کمک دیگران نکند.
نام های تجاری خارجی
 • Nimbex®
دسته دارویی

ترکیب مسدود کننده عصبی-عضلانی، غیر دپولاریزان

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
داروسازی کاسپین تأمین
 • سیس آتراکوریوم تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • ایران هورمون
 • سیس آتراکورین تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • البرز دارو
 • سیس آتراکورال تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • داروسازی ابوریحان
 • آنسیس تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • داروئی بهین تامین روز آمد
 • رزاترا تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 5mL(تزریقی سیس آتراکوریوم)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  2 mg/ml

  تزریقی

  5 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط