کلرواستیک اسید

Chloroacetic Acid

مشخصات داروی کلرواستیک اسید


  • نام های تجاری خارجی Chloroacetic Acid
    • Tri-Chlor®
  • دسته دارویی کلرواستیک اسید
  • مصرف کلرواستیک اسید در بارداری

توصیه مصرف کلرواستیک اسید


  • Trichloroacetic Acid
به اشتراک بگذارید