کلرمادینون+اتینیل استرادیول

Chlormadinone+Ethinyl Estradiol
Ethinylestradiol
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

Estrogens, Contraceptive

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
اکسیر مد پارس
  • کلارا قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg (قرص کلرمادینون/اتینیل استرادیول)
  • Gedeon Richter Plc.
  • بلارا قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg (قرص کلرمادینون/اتینیل استرادیول)
  • دارو سازی آتی فارمد
  • کلادینون قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg (قرص کلرمادینون/اتینیل استرادیول)