کمپلکس پروترومبین فعال‌شده (تغلیظ شده)

Activated Prothrombin Complex (concentrated)
Activated Prothrombin Complex (concentrated)
نام های تجاری خارجی

Brand Names: US 

  • FEIBA

Brand Names: Canada 

  • FEIBA NF
دسته دارویی

  • Activated Prothrombin Complex Concentrate (aPCC);
  • Antihemophilic Agent;
  • Blood Product Derivative

کنسانتره کمپلکس پروترومبین فعال شده (aPCC)

ترکیب ضد هموفیلی

مشتق فراورده‌های خونی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

 

C

شیردهی

 

It is not known if anti-inhibitor coagulant complex is present in breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering anti-inhibitor coagulant complex to breastfeeding women

 

Some products may contain sodium

اشکال دارویی موجود در ایران

1000 U

پودر لیوفیلیزه تزریقی

500 U

پودر لیوفیلیزه تزریقی


داروهای مرتبط