ستیریزین+سودوافدرین

Cetirizine+Pseudoephedrine
Cetirizine+Pseudoephedrine
نام های تجاری خارجی

US: ZyrTEC-D Allergy & Congestion [OTC]
Canada: Reactine Complete

دسته دارویی

Alpha-/Beta- Agonist; Decongestant; Histamine H1 Antagonist; Histamine H1 Antagonist, Second Generation; Piperazine Derivative

آگونیست آلفا/بتا

دکونژستانت

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین

آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم

مشتقات پیپرازین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی