سفالکسین

Cefalexin

مشخصات داروی سفالکسین


 • نام های تجاری خارجی Cefalexin
 • US: Daxbia; Keflex
  Canada: Apo-Cephalex; Dom-Cephalexin; Keflex; PMS-Cephalexin; Teva-Cephalexin

 • دسته دارویی سفالکسین
 • مصرف سفالکسین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف سفالکسین


 • Cefalexin

محصولات تجاری سفالکسین در ایران


مهبان دارو
 • سفالکسین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • پارس دارو
 • سفالکسین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفالکسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی اکسیر
 • سفالکسین-اکسیر کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفالکسین-اکسیر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی دانا
 • سفال-ایکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفال- ایکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • آفا شیمی
 • آفالکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • آفالکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • آفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • آفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • کفالکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • کفالکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • کفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • کفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • دارو سازی فارابی
 • سفالکسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی کوثر
 • سفلکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • سفلکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • برچسب سفالکسین


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سفالکسین

  500 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  کپسول نرم

  125 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص