سفالکسین

Cefalexin

مشخصات داروی سفالکسین


 • نام های تجاری خارجی Cefalexin
 • US: Daxbia; Keflex
  Canada: Apo-Cephalex; Dom-Cephalexin; Keflex; PMS-Cephalexin; Teva-Cephalexin

 • دسته دارویی سفالکسین
 • مصرف سفالکسین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.

توصیه مصرف سفالکسین


 • Cefalexin

برچسب سفالکسین


محصولات تجاری سفالکسین در ایران


مهبان دارو
 • سفالکسین کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • پارس دارو
 • سفالکسین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفالکسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی اکسیر
 • سفالکسین-اکسیر کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفالکسین-اکسیر پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی دانا
 • سفال-ایکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • سفال- ایکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • آفا شیمی
 • آفالکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • آفالکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • آفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • آفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • کفالکس کپسول خوراکی 250 mg (کپسول سفالکسین)
 • کفالکس کپسول خوراکی 500 mg (کپسول سفالکسین)
 • کفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • کفالکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • دارو سازی فارابی
 • سفالکسین پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • داروسازی کوثر
 • سفلکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 250 mg/5 mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • سفلکس پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 125 mg/5mL 100mL(پودر برای تهیه سوسپانسیون سفالکسین)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی سفالکسین

  500 mg

  کپسول نرم

  250 mg

  کپسول نرم

  125 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  125 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg/ml

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  250 mg

  قرص

  500 mg

  قرص


  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲