کافور

Camphor

مشخصات داروی کافور


  • نام های تجاری خارجی Camphor
  • Band-Aid Anti-Itch [OTC] [DSC]; Benadryl Anti-Itch Childrens [OTC]; JointFlex [OTC]; Vicks Vapo Steam [OTC]

  • دسته دارویی کافور
  • مصرف کافور در بارداری

توصیه مصرف کافور


  • Camphor
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی کافور

-

بالک