کافور

Camphor

مشخصات داروی کافور


نام های تجاری خارجی Camphor

Band-Aid Anti-Itch [OTC] [DSC]; Benadryl Anti-Itch Childrens [OTC]; JointFlex [OTC]; Vicks Vapo Steam [OTC]

دسته دارویی کافور
مصرف کافور در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

توصیه مصرف کافور


  • Camphor

اشکال دارویی کافور

-

بالک