آسیکلوویر

Aciclovir
Aciclovir
نام های تجاری خارجی

US: Zovirax

Canada: Zovirax

دسته دارویی

Antiviral Agent

ترکیب ضد ویروس

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
آفا شیمی
 • آسیکلوویر 500(پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 250(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • دارو سازی فارابی
 • آسیکلوویر 400(قرص آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 200(قرص آسیکلوویر)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • آسیکلوویر 400 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 800 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • داروسازی امین
 • آسیکلوویر 200میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 400 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • روزدارو
 • آسیکلوویر 200 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 400 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • آسیکلوویر 250 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • داروسازی اکسیر
 • آسیکلوویر 250 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر 500 میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • کارخانجات دارو پخش
 • آسیکلوویر 200میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • Mylan S.a.s
 • آسیکلوویر مایلن 500میلی گرم(پودر برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • آسیکلوویر مایلن 250 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • آسیکلوویر قرص 400 میلی گرمی(قرص آسیکلوویر)
 • آسیمور کرم موضعی 5%-10 گرم(کرم آسیکلوویر)
 • Combino Pharm
 • آسیکلوویر-کومبکسونا 250 میلی گرم(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • داروسازی تهران دارو
 • آسیکلوویر-تدافارم 400 میلی گرم(قرص آسیکلوویر)
 • ایران دارو
 • آسیکلوویر 5 درصد 10گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • دارو سازی بهوزان
 • آسیکلوویر-بهوزان 5 درصد10گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • داروسازی بهسا
 • آسیکلوویر بهسا 5 درصد 10 گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • ایران ناژو
 • آسیکلوویر- ناژو 5 درصد 10گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • داروسازی ثنامد
 • آسیکلوویر 400 - ثنامد(قرص آسیکلوویر)
 • ایران آوند فر
 • آفیپلکس 5درصد موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • پارس دارو
 • آلوویر 5 درصد 10 گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • ویرولیز 3درصد(پماد آسیکلوویر)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوسایکلوویر 400(قرص آسیکلوویر)
 • روناک دارو
 • روویرو(پودر لیوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی آسیکلوویر)
 • سبحان دارو
 • زوویدرم 5 درصد 15 گرم موضعی(کرم آسیکلوویر)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  3 %

  پماد

  5 %

  کرم

  200 mg

  قرص

  250 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  400 mg

  قرص

  500 mg

  پودر برای تزریق

  800 mg

  قرص