بوپیواکائین+اپی‌نفرین

Bupivacaine+Epinephrine
Bupivacaine and Epinephrine

موارد استفاده بوپیواکائین+اپی‌نفرین

این دارو جهت ایجاد بی حسی موضعی (تزریقی) جهت بلاک اعصاب محیطی، بلاک سمپاتیک، بلاک نخاعی تجویز می گردد.

توصیه مصرف بوپیواکائین+اپی‌نفرین

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید.

نام های تجاری خارجی
  • Marcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine® with Epinephrine
  • Sensorcaine®-MPF with Epinephrine
  • Vivacaine™
دسته دارویی

بی‌حس کننده‌ی موضعی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی