بودزوناید+فورموترول

Budesonide+Formoterol
Budesonide+Formoterol
نام های تجاری خارجی

Symbicort

دسته دارویی

 Beta2 Agonist; Beta2-Adrenergic Agonist, Long-Acting; Corticosteroid, Inhalant (Oral)

آگونیست بتا2

آگونیست بتا2 آدرنرژیک، طولانی اثر

کورتیکواستروئید، استنشاقی (دهانی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known if formoterol is present in breast milk; budesonide is present in small amounts. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother. Refer to individual agents.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

اینهالر

-

اینهالر

-

اینهالر


داروهای مرتبط