برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol

مشخصات داروی برینزولامید+تیمولول


توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول


 • Brinzolamide and Timolol

 • موارد استفاده برینزولامید+تیمولول
 • درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

 • توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول
 • به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی برینزولامید+تیمولول

  -

  سوسپانسیون/قطره


  داروهای مرتبط