برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol
Brinzolamide and Timolol

موارد استفاده برینزولامید+تیمولول

درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration, though clinical beta blockade is not likely at recommended ophthalmologic doses. It is unknown whether brinzolamide is excreted in breast milk. Use of the combination product during lactation is not recommended.

Novartis Pharma Ag
 • آزارگا سوسپانسیون / قطره چشمی 10 mg/5 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون / قطره برینزولامید/تیمولول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  سوسپانسیون/قطره


  داروهای مرتبط
  فلوفنازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  استامینوفن+کافئین+کدئین ترکیب ضد درد (مخدر) ضد درد، مخدر محرک سیستم عصبی مرکزی مهارکننده آنزیم فسفو دی استراز، غیر انتخابی
  دلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده بازجذب سروتونین/نوراپی نفرین
  ريسپريدون ترکیب ضد مانیا ترکیب ضد سایکوز، آتیپیکال
  استازولاماید ضد تشنج، متفرقهمهارکننده ی کربونیک انیدرازمُدر، مهارکننده ی کربونیک انیدرازعامل چشمی، ضد گلوکوم
  كلوميپرامين ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع سوم)
  دورزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  اکوتیوفات مهارکننده استیل کولین استراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم ترکیبات چشمی، میوتیک
  کارودیلول بتابلاکر دارای فعالیت آلفابلاکری
  نورتریپتیلین ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع دوم)
  کدئین+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
  فلوکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  لوپیناویر+ریتوناویر ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز
  ماپروتیلین ضد افسردگی، تتراسیکلین
  لیدوکایین+اپی‌نفرین بی‌حس کننده‌ی موضعی
  بیشتر