برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol
Brinzolamide and Timolol

موارد استفاده برینزولامید+تیمولول

درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration, though clinical beta blockade is not likely at recommended ophthalmologic doses. It is unknown whether brinzolamide is excreted in breast milk. Use of the combination product during lactation is not recommended.

Alcon
 • آزوپت(سوسپانسیون / قطره برینزولامید)
 • Novartis Pharma Ag
 • آزوپت 1%(سوسپانسیون / قطره برینزولامید)
 • آزارگا 1% / 0.5 %(سوسپانسیون / قطره برینزولامید/تیمولول)
 • Alcon-couvreur
 • آزارگا 1% / 0.5%(سوسپانسیون / قطره برینزولامید/تیمولول)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  سوسپانسیون/قطره


  داروهای مرتبط
  فلووکسامین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  لوموستین ترکیب ضد تومور ترکیب ضد تومور، ترکیب آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، ترکیب آلکیله کننده (نیتروز اوره)
  کلروپرومازین ترکیب ضد مانیاترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  استامینوفن+کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین ضد درد، متفرقه
  استامینوفن+کافئین+کدئین ترکیب ضد درد (مخدر) ضد درد، مخدر محرک سیستم عصبی مرکزی مهارکننده آنزیم فسفو دی استراز، غیر انتخابی
  استامینوفن+کدئین ضد درد، اپیوئیدی
  لوپیناویر+ریتوناویر ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده پروتئاز
  دوکسوروبیسین تریب ضد نئوپلاسم، آنتراسیکلین
  کدئین+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
  لاتانوپروست ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم پروستاگلندین، چشمی
  فلکایناید ترکیب ضد آریتمی، کلاس lc
  دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد سرفه دکونژستانت
  بیماتوپروست ترکیب چشمی، ضد گلوکومپروستاگلندین، چشمی
  دکسترومتورفان+گایافنزین ضد سرفه اکسپکتورانت (خلط آور)
  دورزولامید+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
  بیشتر