برینزولامید+تیمولول

Brinzolamide+Timolol
Brinzolamide and Timolol

موارد استفاده برینزولامید+تیمولول

درمان افزایش فشار چشم در بیماران مبتلا به پرفشاری چشم یا گلوکوم زاویه باز

توصیه مصرف برینزولامید+تیمولول

به هر یک از موارد جداگانه مراجعه کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بتابلاکر، غیر انتخابی

مهارکننده کربنیک انیدراز

ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Timolol is excreted in breast milk following oral and ophthalmic administration, though clinical beta blockade is not likely at recommended ophthalmologic doses. It is unknown whether brinzolamide is excreted in breast milk. Use of the combination product during lactation is not recommended.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

سوسپانسیون/قطره


داروهای مرتبط