سورفکتانت ریه گاوی

Bovine Lung Surfactant

مشخصات داروی سورفکتانت ریه گاوی


  • نام های تجاری خارجی Bovine Lung Surfactant
  • Survanta

  • دسته دارویی سورفکتانت ریه گاوی
  • مصرف سورفکتانت ریه گاوی در بارداری

توصیه مصرف سورفکتانت ریه گاوی


  • Bovine Lung Surfactant
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی سورفکتانت ریه گاوی

120 mg

INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED