توکسین بوتولینیوم A

Botulinum A Toxin
Botulinum A Toxin
نام های تجاری خارجی

Botox; Botox Cosmetic
 

دسته دارویی

Neuromuscular Blocker Agent, Toxin; Ophthalmic Agent, Toxin

ترکیب مسدودکننده عصب-عضله، توکسین

ترکیب چشمی، سم

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known if onabotulinumtoxinA is present in breast milk. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother.

Medytox
 • نورونوکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • نورونکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • نورونوکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • Merz Pharma Gmbh & Co. Kgaa
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 100 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • زئومین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • Ipsen
 • دیسپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 300 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • دیسپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • داروسازی مصون دارو
 • مصپورت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی بوتولینوم آ توکسین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  تزریقی

  -

  پودر لیوفیلیزه تزریقی