بیزوپرولول

Bisoprolol
Bisoprolol

موارد استفاده بیزوپرولول

قرص بیزوپرولول جهت کنترل و درمان پرفشاری خون (فشار خون بالا) تجویز می گردد.

توصیه مصرف بیزوپرولول

قرص بیزوپرولول می توانید با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

روزانه نبض خود را قبل از مصرف دارو کنترل کرده و راهنمایی های درمانگر خود را در خصوص مصرف دارو دنبال کنید.

در صورتی که دیابت دارید، قند خون خود را به دقت کنترل کنید، دارو ممکن است باعث تغییر دادن تحمل به گلوکوز شد یا علایم افت قند خون را بپوشاند.

عوارض جانبی قرص بیزوپرولول

این دارو ممکن است خستگی، گیجی، افت فشار وضعیتی، تغییر عملکرد جنسی (بصورت قابل برگشت) یا اسهال ایجاد کند.

اما موارد ذیل را به پزشک معالج خود گزارش دهد:

 • تورم دست و پا که برطرف نشود
 • سخت نفس کشیدن
 • سرفه های جدید
 • خستگی که برطرف نشود
 • افزایش وزن غیر عادی
 • یبوست که برطرف نشود
 • ضعف عضلانی غیر عادی

نحوه مصرف بیزوپرولول

ممکن است بدون توجه به زمان غذا استفاده شود. 

نام های تجاری خارجی
 • Zebeta®
دسته دارویی

بتابلاکر، انتخابی Beta-1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if bisoprolol is excreted into breast milk. The manufacturer recommends that caution be exercised when administering bisoprolol to nursing women.

داروسازی تهران دارو
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی کوثر
 • بیزوپرولول قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Sandoz Gmbh
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپرولول ساندوز قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • اوست دارو بهبود
 • بتالکو قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بتالکو قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بتالکو قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • Merck Serono
 • کنکور قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کنکور کور قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کنکور قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • کارخانجات دارو پخش
 • زیبتال قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زیبتال قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • ایران دارو
 • زباکر قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زباکر قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی سامی ساز
 • بیسوتا قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیسوتا قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیسوتا قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی تهران شیمی
 • بیزوفار قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوفار قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوفار قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی اکسیر
 • بیزوپکس قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • بیزوپکس قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • آرنا حیات دانش
 • زپرول قرص خوراکی 2.5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زپرول قرص خوراکی 5 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • زپرول قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • داروسازی رها اصفهان
 • پروفام قرص خوراکی 10 mg (قرص بیزوپرولول فومارات)
 • گیاه/مواد مغذی دارویی: در صورتی که دنگ کویی را برای پرفشاری خون استفاده می کنید، از مصرف آن اجتناب کنید (دارای خواص استروژنیک می باشد). از مصرف افدرا، یوهمب، جینسینگ اجتناب کنید (ممکن است باعث بدتر شدن پرفشاری خون شود). از مصرف سیر اجتناب کنید (ممکن است باعث افزایش اثرات کاهندگی فشار خون شود).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  2.5 .mg

  قرص

  5 mg

  قرص

  10 mg

  قرص


  داروهای مرتبط