اشکال دارویی موجود در ایران

25 mg

کپسول نرم

30 mg

کپسول نرم