بنزوئيل پروكسايد

Benzoyl Peroxide
Benzoyl Peroxide

موارد استفاده بنزوئيل پروكسايد

بنزوئيل پروكسايد در دسته ضد آکنه قرار گرفته و به اشکال دارویی ژل، صابون و لسیون تجویز میگردد. از این دارو جهت درمان آكنه ولگاريس و آكنه روزاسه خفيف تا متوسط استفاده می شود.

نام های تجاری خارجی
 • 10 Benzagel®
 • 5 Benzagel®
 • Acne Clear Maximum Strength [OTC]
 • Benzac® AC
 • Benzac® W
 • BenzaShave®
 • BenzEFoam™
 • Benziq™
 • BPO
 • Clearskin [OTC]
 • Clinac® BPO
 • Desquam-X® 10 [OTC]
 • Desquam-X® 5 [OTC]
 • Inova™
 • Lavoclen® Acne Wash Kit
 • Lavoclen™-4
 • Lavoclen™-8
 • Neutrogena® Clear Pore™ [OTC]
 • Neutrogena® On The Spot® Acne Treatment [OTC]
 • OXY® Chill Factor® [OTC]
 • OXY® [OTC]
 • Pacnex™
 • Palmer's® Skin Success Invisible Acne [OTC]
 • PanOxyl® Aqua Gel [OTC] [DSC]
 • PanOxyl® Bar [OTC]
 • PanOxyl® [OTC]
 • PanOxyl®-4 [OTC]
 • PanOxyl®-8 [OTC]
 • Triaz®
 • Zapzyt® [OTC]
 • ZoDerm®
 • ZoDerm® Hydrating Wash™
 • ZoDerm® Redi-Pads™
دسته دارویی

محصولات ضد آکنه

محصولات پوستی موضعی

محصولات پوستی موضعی، آکنه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Pannoc
 • پنژل ژل موضعی 5 % 60g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • پنژل ژل موضعی 5 % 30g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • پنژل ژل موضعی 10 % 30g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • پنژل ژل موضعی 10 % 60g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • ایران آوند فر
 • آکنه فایت ـ کیت ژل موضعی 5 % 30g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • S & K Pharma Schumann und Kohl GmbH(subsidary of Medphano Arzneimittel GmbH)
 • مردوک ژل موضعی 5 % 40g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • مردوک ژل موضعی 10 % 25g(ژل بنزوئیل پراکسید)
 • Galderma
 • اپیدو ژل موضعی 0.1 %/2.5 % 30g(ژل آداپالن / بنزوئیل پراکساید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  5 %

  صابون

  5 %

  لوسیون

  5 %

  ژل

  10 %

  صابون

  10 %

  لوسیون

  10 %

  ژل


  داروهای مرتبط