بداکیلین

Bedaquiline
Bedaquiline
نام های تجاری خارجی

Sirturo

دسته دارویی

Antitubercular Agent

ترکیب ضد سل

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

شیردهی

It is not known if bedaquiline is excreted into breast milk. Due to the potential for serious adverse reactions in the breastfed infant, a decision should be made whether to discontinue breastfeeding or to discontinue the drug, taking into account the importance of treatment to the mother.

Adit Lifesciences
  • بداكولين قرص خوراکی 100 mg (قرص بداکویلین)
  • اس دائولین قرص خوراکی 100 mg (قرص بداکویلین)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    100 mg

    قرص


    داروهای مرتبط