استامینوفن+گایافنزین+فنیل‌افرین

Acetaminophen+Guaifensine+phenylephrine
Acetaminophen+Guaifensine+phenylephrine
نام های تجاری خارجی

CCP Caffeine Free [OTC] [DSC]; GoodSense Cold & Head Congest [OTC]; GoodSense Pressure/Pain/Mucus [OTC]GoodSense Sinus Relief Max St [OTC]; GoodSense Sinus Severe Daytime [OTC]; Mucinex Fast-Max Cold & Sinus [OTC]; Mucinex Fast-Max [OTC]; Mucinex Sinus-Max Congestion [OTC]; Mucinex Sinus-Max Press & Pain [OTC]; Mucinex Sinus-Max [OTC]; Sudafed PE Pressure+Pain+Mucus [OTC]; Theraflu Warming Cold & Chest [OTC] [DSC]; Tylenol Cold & Head [OTC]; Tylenol Sinus Congestion/Pain [OTC] [DSC]; Tylenol Sinus Severe [OTC]

دسته دارویی

Alpha-Adrenergic Agonist; Analgesic, Nonopioid; Decongestant; Expectorant

آگونیست آلفا آدرنرژیک؛

ضد درد، غیر اپیوئیدی

دکونژستانت

خلط آور

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

Refer to individual agents.

شیردهی

Refer to individual agents.

داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن /گایافنزین/ فنیل افرین شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ستادین-جی شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی- کلد شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • تیدی فلو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن/گایافنزین/فنیل افرین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  شربت


  داروهای مرتبط
  کدئین+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
  استامینوفن+کافئین ضد درد، غیر مخدر
  استامینوفن+کافئین+ایبوپروفن ضد درد، متفرقه
  استامینوفن+کدئین ضد درد، اپیوئیدی
  آ.ث.آ ضد درد، متفرقه
  فنیل‌افرین+زینک
  استامینوفن+کافئین+کدئین ترکیب ضد درد (مخدر) ضد درد، مخدر محرک سیستم عصبی مرکزی مهارکننده آنزیم فسفو دی استراز، غیر انتخابی
  استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد درد، متفرقه دکونژستانت مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین مشتق آلکیل آمین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد سرفه دکونژستانت آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  فنیل‌افرین آگونیست آلفا آدرنرژیک
  کلرفنیرامین+فنیل‌افرین مشتقات آلکیل‌ آمینآنتاگونیست گیرنده H1 هیستامینآنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  کلرفنیرامین+گایافنزین+فنیل‌افرین مشتقات آلکیل‌ آمینآنتاگونیست گیرنده H1 هیستامینآنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  استامینوفن+کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین ضد درد، متفرقه
  دکسترومتورفان+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد سرفه دکونژستانت
  استامینوفن ضد درد، متفرقه
  بیشتر