کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن

Polysaccharide-Iron Complex
Polysaccharide-Iron Complex
نام های تجاری خارجی
  • Ferrex™ 150 Plus [OTC]
  • Ferrex™ 150 [OTC]
  • Niferex® [OTC] [DSC]
  • Nu-Iron® 150 [OTC]
  • Poly-Iron 150 [OTC]
  • ProFe [OTC]
دسته دارویی

نمک آهن

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Iron is normally found in breast milk. Breast milk or iron fortified formulas generally provide enough iron to meet the recommended dietary requirements of infants. The amount of iron in breast milk is generally not influenced by maternal iron status.