کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن

Polysaccharide-Iron Complex

مشخصات داروی کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن


 • نام های تجاری خارجی Polysaccharide-Iron Complex
  • Ferrex™ 150 Plus [OTC]
  • Ferrex™ 150 [OTC]
  • Niferex® [OTC] [DSC]
  • Nu-Iron® 150 [OTC]
  • Poly-Iron 150 [OTC]
  • ProFe [OTC]
 • دسته دارویی کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن
 • مصرف کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن در بارداری
 • مصرف کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود.

توصیه مصرف کمپلکس پلی‌ساکاریدی آهن


 • Polysaccharide-Iron Complex
به اشتراک بگذارید