آب

Water
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی
بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروسازی شهید قاضی
 • آب سترون برای تزریق تزریقی پرنترال 5 mL (تزریقی آب)
 • آب سترون برای تزریق تزریقی پرنترال 10 mL (تزریقی آب)
 • دارو سازی اسوه
 • اسوه-آب سترون برای تزریق تزریقی پرنترال 5 mL (تزریقی آب)
 • داروسازی اکسیر
 • آب سترون برای تزریق-اکسیر تزریقی پرنترال 10 mL (تزریقی آب)
 • آب سترون برای تزریق-اکسیر تزریقی پرنترال 5 mL (تزریقی آب)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • آب سترون برای تزریق تزریقی پرنترال 500 mL (تزریقی آب)
 • آب سترون برای تزریق تزریقی پرنترال 1000 mL (تزریقی آب)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 ml

  تزریقی

  1000 ml

  تزریقی

  2 ml

  تزریقی

  3 ml

  تزریقی

  5 ml

  تزریقی

  500 ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط