ویتامین کا1

Vitamin K1
Vitamin K1
نام های تجاری خارجی

US: Mephyton
Canada: AquaMEPHYTON; Konakion; Mephyton

دسته دارویی

Vitamin, Fat Soluble

ویتامین، محلول در چربی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Small amounts of dietary vitamin K can be detected in breast milk and the dietary requirements of vitamin K are the same in nursing and non-nursing women (IOM, 2000). Information following the use of phytonadione has not been located. The manufacturer recommends caution be used if phytonadione is administered to a nursing woman.

داروئی ارایشی وبهداشتی مینو
 • ویتامین کا1-مینو قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Polfa Warszawa
 • ویتامین کا1 قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • دارو سازی اسوه
 • اسوه-ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • اسوه-ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 0.5mL(تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Daewon Pharm
 • ویتامین کا1 تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Laboratoires Sterop
 • ویتامین کا1 استروپ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Roche
 • کوناکیون ام ام تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • کوناکیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • ویکادیک تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 0.5mL(تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • ویکادیک تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Bb Pharma
 • کاناویت تزریقی پرنترال 10 mg/1mL (تزریقی ویتامین کا1 (فیتومنادیون))
 • Polfa Tarchomin S A
 • ویتاکن قرص خوراکی 10 mg (قرص ویتامین کا1 (فیتومنادیون))