ویتامین د3

Vitamin D3

مشخصات داروی ویتامین د3


 • نام های تجاری خارجی Vitamin D3
 • Aqueous Vitamin D [OTC]; Bio-D-Mulsion Forte [OTC] [DSC]; Bio-D-Mulsion [OTC] [DSC]; BProtected Pedia D-Vite [OTC]; D-3-5 [OTC]; D-Vi-Sol [OTC]; D-Vita [OTC] [DSC]; D3-50 [OTC]; Decara [OTC]; Delta D3 [OTC]; Dialyvite Vitamin D 5000 [OTC]; Dialyvite Vitamin D3 Max [OTC]; Pronutrients Vitamin D3 [OTC]; Vitamin D3 Super Strength [OTC]; Vitamin D3 Ultra Potency [OTC]

 • دسته دارویی ویتامین د3
 • مصرف ویتامین د3 در بارداری

توصیه مصرف ویتامین د3


 • Vitamin D3

برچسب ویتامین د3


محصولات تجاری ویتامین د3 در ایران


داروسازی و مکملهای غذایی حیاتی کارن
 • ویتامین د 3 کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • داروسازی تهران دارو
 • ویتامین دی3-تداژل کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • داروسازی ابوریحان
 • ویتامین د 3 تزریقی پرنترال 300000 [iU]/1mL (تزریقی ویتامین د3)
 • داروسازی زهراوی
 • د-ویتین کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • داروسازی دانا
 • دی-ویژل کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • ایران هورمون
 • سان ویت تزریقی پرنترال 300000 [iU]/1mL (تزریقی ویتامین د3)
 • دارو گستر مایسا
 • مایتامین-دی کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • دی تری کل تزریقی پرنترال 300000 [iU]/1mL (تزریقی ویتامین د3)
 • داروسازی ثنامد
 • ویتامین د3 - ثنامد کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • دارو سازی حکیم
 • ویتامین د3 - حکیم کپسول خوراکی 50000 [iU] (کپسول ویتامین د3)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی ویتامین د3

  50 ,U

  کپسول نرم

  300 ,U

  تزریقی

  25 ,U/ml

  محلول

  50 ,U/ml

  محلول

  100 ,U/ml

  محلول