والزارتان+هیدروکلروتیازید

Valsartan+Hydrochlorothiazide
Valsartan and Hydrochlorothiazide

موارد استفاده والزارتان+هیدروکلروتیازید

قرص والزارتان+هیدروکلروتیازید جهت درمان فشار خون بالا در بیمارانی که از پرفشاری خون رنج می برند، تجویز می گردد.

توصیه مصرف والزارتان+هیدروکلروتیازید

به داروی والزارتان و هیدروکلروتیازید هر یک جداگانه مراجعه نمایید.

نحوه مصرف والزارتان+هیدروکلروتیازید

از مصرف نمک هایی که حاوی پتاسیم باشند اجتناب کنید. می توانید با غذا یا بدون غذا استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Diovan HCT®
دسته دارویی

مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll

مُدر، تیازیدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Excretion of valsartan in breast milk is not known and use during nursing is not recommended; hydrochlorothiazide is excreted in breast milk

کوشان فارمد
 • پانامیکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • باختر بیوشیمی
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس-اچ قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • به شاد دارو
 • والتیزاید قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والتیزاید قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • Novartis
 • کو-دیووان قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی قرص خوراکی 160 mg/25 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 5 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین/والسارتان/هیدرروکلرتیازید)
 • والزومیکس-اچ سی تی قرص خوراکی 10 mg/160 mg/12.5 mg (قرص آملودیپین/والسارتان/هیدروکلرتیازید)
 • So.se.pharm Srl
 • والیدروک قرص خوراکی 80 mg/12.5 mg (قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط
  اپروسارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
  آمیلوراید و هیدروکلرتیازید مُدر، ترکیبی
  لابتالول بتابلاکر با خاصیت آلفابلاکری
  آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
  آملودیپین+والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll ترکیب ضد آنژین مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدینی
  لیزینوپریل+هیدروکلروتیازید مهارکننده‌ی ACE ترکیب ضد فشار خون، مُدر، تیازیدی
  والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
  تریامترن+هیدروکلروتیازید مُدر، ذخیره کننده‌ی پتاسیم مُدر، تیازیدی
  آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll ترکیب ضد آنژین مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدین دیورتیک، تیازید  
  اسمولول ترکیب ضد آریتمی، کلاس ll بتابلاکر، انتخابی بتا1
  آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
  لوزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
  انالاپریل مهارکننده ACE) Angiotensin-Converting Enzyme)
  فنتول آمین آلفا1 بلاکر
  آمیلوراید+هیدروکلروتیازید ضد فشار خون مُدر، ترکیبی
  بیشتر