والزارتان+هیدروکلروتیازید

Valsartan+Hydrochlorothiazide
Valsartan and Hydrochlorothiazide

موارد استفاده والزارتان+هیدروکلروتیازید

قرص والزارتان+هیدروکلروتیازید جهت درمان فشار خون بالا در بیمارانی که از پرفشاری خون رنج می برند، تجویز می گردد.

توصیه مصرف والزارتان+هیدروکلروتیازید

به داروی والزارتان و هیدروکلروتیازید هر یک جداگانه مراجعه نمایید.

نحوه مصرف والزارتان+هیدروکلروتیازید

از مصرف نمک هایی که حاوی پتاسیم باشند اجتناب کنید. می توانید با غذا یا بدون غذا استفاده کنید. 

نام های تجاری خارجی
 • Diovan HCT®
دسته دارویی

مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll

مُدر، تیازیدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

D

شیردهی

Excretion of valsartan in breast milk is not known and use during nursing is not recommended; hydrochlorothiazide is excreted in breast milk

کوشان فارمد
 • پانامیکس 80/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • پانامیکس 160/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • باختر بیوشیمی
 • بایووالزاکس-اچ 160/12.5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس اچ 12/5 / 80(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • بایووالزاکس اچ 160/25(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • به شاد دارو
 • والتیزاید 80/12.5 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والتیزاید 160/12/5میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • Novartis
 • کو-دیووان 12.5/160میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • کو دیوان 160 /12.5 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • والزودک-اچ سی تی 160/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی 80/12/5(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزودک-اچ سی تی 160/25(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • والزومیکس - اچ سی تی 5/160/12/5(قرص آملودیپین/والسارتان/هیدرروکلرتیازید)
 • والزومیکس - اچ سی تی 10/160/12/5(قرص آملودیپین/والسارتان/هیدروکلرتیازید)
 • So.se.pharm Srl
 • والیدروک12.5/80 میلی گرم(قرص والسارتان/هیدروکلروتیازید)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص

  -

  قرص


  داروهای مرتبط
  پرازوسین آلفا1 بلاکر
  اپروسارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
  تریمتافان
  اسمولول ترکیب ضد آریتمی، کلاس ll بتابلاکر، انتخابی بتا1
  آملودیپین+والزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll ترکیب ضد آنژین مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدین دیورتیک، تیازید  
  آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+هیدروکلروتیازید+والزارتان ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
  ترازوسین آلفا1 بلاکر
  لابتالول بتابلاکر با خاصیت آلفابلاکری
  اینداپامید مُدر، وابسته به تیازید
  آملودیپین+والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll ترکیب ضد آنژین مسدودکننده کانال کلسیم مسدودکننده کانال کلسیم، دی هیدروپیریدینی
  لوزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
  آ.اس.آ (استیل سالیسیلیک اسید)+آتوروستاتین+انالاپریل+هیدروکلروتیازید ترکیب ضد پلاکتسالیسیلات
  انالاپریل مهارکننده ACE) Angiotensin-Converting Enzyme)
  والزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
  هیدروکلروتیازید مُدر، تیازیدی
  بیشتر