آتوواکون+پروگوانیل

Atovaquone+Proguanil
Atovaquone+Proguanil
نام های تجاری خارجی

US: Malarone®

Canada: Malarone®; Malarone® Pediatric

دسته دارویی

Antimalarial Agent

ترکیب ضد مالاریا

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Small quantities of proguanil are found in breast milk. This combination is not recommended if nursing infants <5 kg (safety data is limited concerning therapeutic use in infants <5 kg) (Boggild 2007).