آتوواکون+پروگوانیل

Atovaquone+Proguanil

مشخصات داروی آتوواکون+پروگوانیل


  • نام های تجاری خارجی Atovaquone+Proguanil
  • US: Malarone®

    Canada: Malarone®; Malarone® Pediatric

  • دسته دارویی آتوواکون+پروگوانیل
  • مصرف آتوواکون+پروگوانیل در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف آتوواکون+پروگوانیل


  • Atovaquone+Proguanil
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی آتوواکون+پروگوانیل

-

قرص

-

قرص