اوریدین

Uridine
Uridine Triacetate
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
Bell Pharma Pvt. Ltd.
  • ریدینوکس محلول، قطره چشمی 0.1 % 10mL(محلول، قطره یدوکسوریدین)
  • لابراتوارهای سینا دارو
  • ویروسید محلول، قطره چشمی 1 % 5mL(محلول، قطره تری فلوریدین)