تریپان بلو

Trypan Blue
Trypan Blue

موارد استفاده تریپان بلو

کاربرد در رنگی کردن عدسی هنگام جراحی آب مروارید، رنگی کردن غشاهاي چشم برای جراحی های چشم، کمک به برداشت بافت

توصیه مصرف تریپان بلو

این دارو در طی عمل جراحی چشم استفاده می شود. در طی عمل ممکن است قسمت پشتی عدسی یا زجاجيه رنگی شود. ممکن است این حالت تا یک هفته ادامه یابد. 

نام های تجاری خارجی
  • MembraneBlue™
  • VisionBlue®
دسته دارویی

ترکیبات چشمی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

0.10 .%

تزریقی


داروهای مرتبط