ترينتين

Trientine
Trientine

موارد استفاده ترينتين

درمان بيماري ويلسون در صورت عدم تحمل پنيسيلامين

توصیه مصرف ترينتين

كپسول ها جويده نشود، با يك ليوان پر از آب بلعيده شود.از تماس با پوست اجتناب شود، در صورتي كه پوست در تماس با محتويات كپسول قرار بگيرد بايد سريعا با آب شسته شود. كپسول با معده خالي ١ ساعت قبل يا ٢ ساعت بعد از غذا مصرف شود. آب به ميزان كافي مصرف شود مگر آنكه مصرف مايعات محدود شده باشد.ممكن است بي اشتهايي، تغييرات طعم، دردشكمي، درد عضلات يا كرامپ، يا ضعف را تجربه كنيد.در صورت بروز راش يا تغييرات پوستي به پزشك اطلاع داده شود.

نحوه مصرف ترينتين

دارو بايد ١ ساعت قبل يا ٢ ساعت بعد از غذا و حداقل با ١ ساعت فاصله نسبت به ساير داروها، غذا و شير مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Syprine®
دسته دارویی

ترکیب شلاته کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
نانو دارو پژوهان پردیس
 • ترینتین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول تری انتین هیدروکلراید)
 • Univar
 • ترینتین کپسول خوراکی 300 mg (کپسول تری انتین دی هیدروکلراید)
 • Bausch Health Pharmaceuticals
 • سیپرین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول تری انتین هیدروکلراید)
 • غذا: غذا، فرآورده هاي لبني يا ساير منابع حاوي كاتيون هاي چندظرفيتي مي توانند با ترينتين شلات تشكيل دهند.

  مديريت تداخل: دارو بايد ١ساعت قبل يا ٢ ساعت بعد از غذا و حداقل با فاصله ١ساعت از ساير داروها، غذا يا شير مصرف شود.

  اشکال دارویی موجود در ایران

  1 mg

  قرص

  1 mg/ml

  تزریقی

  10 mg

  قرص

  2 mg

  قرص

  300 mg

  کپسول نرم

  5 mg

  قرص