تغذیه تام وریدی

Total Parenteral Nutrition

مشخصات داروی تغذیه تام وریدی


  • نام های تجاری خارجی Total Parenteral Nutrition
  • دسته دارویی تغذیه تام وریدی
  • مصرف تغذیه تام وریدی در بارداری

توصیه مصرف تغذیه تام وریدی


  • Total Parenteral Nutrition

  • موارد استفاده تغذیه تام وریدی
  • تغذیه بیمار زمانی که بیمار قابل به جذب غذا از مجاری گوارشی نیست، یا اینکه نتواند غذا به روش خوراکی استفاده کند، یا مواد مغذی کافی به مدت ۷-۱۴ روز دریافت نکرده باشد. 

    تداخلات دارویی تغذیه تام وریدی


    به اشتراک بگذارید