تغذیه تام وریدی

Total Parenteral Nutrition
Total Parenteral Nutrition

موارد استفاده تغذیه تام وریدی

تغذیه بیمار زمانی که بیمار قابل به جذب غذا از مجاری گوارشی نیست، یا اینکه نتواند غذا به روش خوراکی استفاده کند، یا مواد مغذی کافی به مدت ۷-۱۴ روز دریافت نکرده باشد. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ترکیب کالری زا

تغذیه درون وریدی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط