تیروتروپین آلفا

Thyrotropin Alfa
Thyrotropin Alfa

موارد استفاده تیروتروپین آلفا

ابزار کمکی جهت تشخیص تیروگلوبین سرمی، درمان کمکی جهت برداشت باقی مانده های بافت تیروئید پس از رادیوکتومی کامل یا نیمه کامل در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید بدون شواهد متاستاز

استفاده احتمالی بالینی شامل موارد زیر می باشد:

بیماران تحت درمان مهاری هورمون تیروئید که مقدار Tg در آنها قابل تشخیص نیست، بیمارانی که نیازمند ارزیابی غلظت سرمی Tg و عکس برداری رادیونوکلئوتید هستند  و آزمون های قطع هورمون را انجام نمی دهند یا متخصص آنها بر این عقیده است که استفاده از یک آزمون با حساسیت کمتر مطلوب می باشد، استفاده در بیمارانی که قادر به رسیدن به مقدار مناسب از TSH ذاتی در پاسخ به قطع هورمون تیروئید نباشند یا از نظر پزشکی قطع هورمون در آنها ممنوعیت داشته باشد، جهت برداشت باقی مانده های تیروئید به همراه ید رادیواکتیو پس از برداشت کامل تیروئید در بیمارانی که متاستاز در آنها وجود ندارد. 

نام های تجاری خارجی
 • Thyrogen®
دسته دارویی

ترکیب تشخیصی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Genzyme Europe B.v
 • تایروژن پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1.1 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی تیروتروپین آلفا)
 • تایروژن پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 900 ug (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی تیروتروپین آلفا)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1.1 .mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  900 mcg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی


  داروهای مرتبط