توکسوئید تتانوس جذب سطحی شده

Tetanus Toxoid Adsorbed
Tetanus Toxoid Adsorbed
نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

Vaccine, Inactivated (Bacterial)

واکسن، غیرفعال (باکتریایی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Inactivated vaccines do not affect the safety of breast-feeding for the mother or the infant. Breast-feeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (CDC, 2011).

اشکال دارویی موجود در ایران

-

تزریقی


داروهای مرتبط