تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید

Technetium [99mtc]sulfur Colloid

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید


  • نام های تجاری خارجی Technetium [99mtc]sulfur Colloid
  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید
  • مصرف تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید


  • Technetium [99mtc]sulfur Colloid
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) سولفور کلوئید

10 (-)mCi

پودر لیوفیلیزه تزریقی