تکنسیم (99mTc) پیروفسفات

Technetium [99mtc]pyrophosphate

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) پیروفسفات


  • نام های تجاری خارجی Technetium [99mtc]pyrophosphate
  • Technescan PYP

  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) پیروفسفات
  • مصرف تکنسیم (99mTc) پیروفسفات در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) پیروفسفات


  • Technetium [99mtc]pyrophosphate
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) پیروفسفات

80 (upto)mCi

تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲