تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید

Technetium [99mtc]mertiatide

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید


  • نام های تجاری خارجی Technetium [99mtc]mertiatide
  • TechneScan MAG3

  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید
  • مصرف تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید


  • Technetium [99mtc]mertiatide
به اشتراک بگذارید


*** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


اثربخشی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

راحتی در استفاده

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره

رضایتمندی

پنج ستاره
چهار ستاره
سه ستاره
دو ستاره
یک ستاره
هیچ نظری ثبت نشده است.
هیچ پرسشی ثبت نشده است.

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) مرتیاتاید

10 (-)mCi

پودر لیوفیلیزه تزریقی