تکنسیم (99mTc) مدرونات

Technetium [99mtc]medronate

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) مدرونات


  • نام های تجاری خارجی Technetium [99mtc]medronate
  • Canada 

    • Draximage MDP-25
  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) مدرونات
  • مصرف تکنسیم (99mTc) مدرونات در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) مدرونات


  • Technetium [99mtc]medronate
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) مدرونات

300 (upto)mCi

پودر لیوفیلیزه تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲