تکنسیم (99mTc) مبروفنین

Technetium [99mtc]mebrofenin

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) مبروفنین


  • نام های تجاری خارجی Technetium [99mtc]mebrofenin
  • Choletec

  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) مبروفنین
  • مصرف تکنسیم (99mTc) مبروفنین در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) مبروفنین


  • Technetium [99mtc]mebrofenin
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) مبروفنین

100 (upto)mCi

پودر لیوفیلیزه تزریقی