تکنسیم (99mTc) پنتتات

Technetium (99mTc) Pentetate

مشخصات داروی تکنسیم (99mTc) پنتتات


  • نام های تجاری خارجی Technetium (99mTc) Pentetate
  • Drax Image DTPA

  • دسته دارویی تکنسیم (99mTc) پنتتات
  • مصرف تکنسیم (99mTc) پنتتات در بارداری

توصیه مصرف تکنسیم (99mTc) پنتتات


  • Technetium (99mTc) Pentetate
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی تکنسیم (99mTc) پنتتات

25 (-)mCi

اینهالر


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲