سوكسيمر

Succimer
Succimer

موارد استفاده سوكسيمر

درمان مسموميت با سرب در كودكان با سطح سرمي سرب بيشتر از ٤٥ mcg/dl

نام های تجاری خارجی
 • Chemet®
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if succimer is found in breast milk. The amount of lead in breast milk may range from 0.6% to 3% of the maternal serum concentration. Calcium supplementation may reduce the amount of lead in breast milk.

Recordati
 • سوکسیمر کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سوکسیمر)
 • کمت کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سوکسیمر)
 • Smart Nutrition
 • دی ام اس آ کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سوکسیمر)
 • Serb
 • سوکسی کپتال کپسول خوراکی 200 mg (کپسول سوکسیمر)
 • سوکسی کپتال کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سوکسیمر)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • سوکپ کپسول خوراکی 100 mg (کپسول سوکسیمر)
 • سوکپ کپسول خوراکی 200 mg (کپسول سوکسیمر)
 • پارس ایزوتوپ
 • دی مر کاپتو سوکسینیک اسید (دی ام اس آ) پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی داخل وریدی 40 mCi (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی تکنسیوم(99 ) سوکسیمر)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  100 mg

  کپسول نرم

  200 mg

  کپسول نرم