استرانسیوم (89Sr) کلراید

Strontium (89Sr) Chloride

مشخصات داروی استرانسیوم (89Sr) کلراید


  • نام های تجاری خارجی Strontium (89Sr) Chloride
  • Metastron

  • دسته دارویی استرانسیوم (89Sr) کلراید
  • مصرف استرانسیوم (89Sr) کلراید در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف استرانسیوم (89Sr) کلراید


  • Strontium (89Sr) Chloride
به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی استرانسیوم (89Sr) کلراید

1 mCi/ml

محلول تزریقی