سفوسبوویر+ولپاتاسویر

Sofosbuvir+Velpatasvir
Sofosbuvir+Velpatasvir
نام های تجاری خارجی

Epclusa

دسته دارویی

Antihepaciviral, NS5A Inhibitor; Antihepaciviral, Polymerase Inhibitor (Anti-HCV); NS5A Inhibitor; NS5B RNA Polymerase Inhibitor

ضد ویروس هپاتیت، مهارکننده‌ی NS5A

ضد ویروس هپاتیت، مهارکننده‌ی پلیمراز (ضد ویروس هپاتیت سی)

مهارکننده‌ی NS5A

مهارکننده‌ی NS5B RNA Polymerase 

 

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known if sofosbuvir or velpatasvir are present in breast milk. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother. Also refer to the Sofosbuvir monograph (and the Ribavirin monograph if used in combination with ribavirin) for additional information.

صنعت دارویی شاری
  • سوفوسبوویر/ ولپاتاسویر قرص خوراکی 400 mg/100 mg (قرص سوفوسبوویر/ولپاتاسویر)
  • توسعه بازرگانی دارویی سبحان
  • ولپاژن قرص خوراکی 400 mg/100 mg (قرص سوفوسبوویر/ولپاتاسویر)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    -

    قرص


    داروهای مرتبط