سيمواستاتين

Simvastatin
Simvastatin

موارد استفاده سيمواستاتين

درمان هيپركلسترولمي

توصیه مصرف سيمواستاتين

دارو را عصر در يك ساعت مشخص مصرف كنيد.مي توان دارو را قبل يا بهد از غذا صرف كرد. از رژيم كاهنده كلسترول و رژيم ورزشي پيروي كنيد.از مصرف بيش از حد آب گريپ فروت(>١ليتر در روز) و الكل اجتناب شود. براي بررسي ميزان اثربخشي دارو،به صورت دوره اي آزمايش خون بدهيد.در صورت بروز كرامپ عضلاني غيرمعمول يا ضعف، زرد شدن پوست يا چشم ها، كبودي يا خونريزي و خستگي غير معمول به پزشك اطلاع بدهيد.

نحوه مصرف سيمواستاتين

بدون در نظر گرفتن وعده غذايي مصرف شود. مخمر قرمز برنج بطور تخميني حاوي ٢.٤ ميلي گرم لوواستانين در هر ٦٠٠ ميلي گرم برنج مي باشد.

نام های تجاری خارجی
 • Zocor®
دسته دارویی

ترکیب ضد چربی، مهارکننده HMG-CoA Reductase

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

X

شیردهی

Excretion in breast milk is unknown, but would be expected; other medications in this class are excreted in human milk. Breast-feeding is contraindicated.

پور سینا
 • سیمواستاتین قرص خوراکی 20 mg (قرص سیمواستاتین)
 • دارو سازی حکیم
 • سیمواستاتین-حکیم قرص خوراکی 10 mg (قرص سیمواستاتین)
 • سیمواستاتین-حکیم قرص خوراکی 20 mg (قرص سیمواستاتین)
 • داروسازی جالینوس
 • سیمواستاتین قرص خوراکی 10 mg (قرص سیمواستاتین)
 • دارو سازی اسوه
 • اسوه-سیمواستاتین قرص خوراکی 20 mg (قرص سیمواستاتین)
 • داروسازی تهران شیمی
 • سیواسترول قرص خوراکی 20 mg (قرص سیمواستاتین)
 • سیواسترول قرص خوراکی 10 mg (قرص سیمواستاتین)
 • لابراتوارهای شهردارو
 • فارمواستاتین قرص خوراکی 10 mg (قرص سیمواستاتین)
 • داروسازی آریا
 • سیمواستاتین آریا قرص خوراکی 20 mg (قرص سیمواستاتین)
 • اتانول: مصرف بيش از حد اتانول مي تواند منجر به اثرات كبدي شود.مصرف اتانول محدود شود يا از مصرف آن اجتناب شود.

  غذا: غلظت خوني سيمواستاتين ممكن است با مصرف آب گريپ فروت افزايش يابد. مخمر قرمز برنج حاوي ٢.٤ميلي گرم لوواستاتين در هر ٦٠٠ ميلي گرم برنج است. از مصرف هم زمان مقادير زياد آب گريپ فروت (>١ليتر در روز) اجتناب شود.

  گياهان/مواد مغذي دارويي:هوفاريقون ممكن است سبب كاهش سطح سيمواستاتين شود.از مصرف هوفاريقون اجتناب شود.