سووفلوران

Sevoflurane
Sevoflurane

موارد استفاده سووفلوران

القا و حفظ بيهوشي عمومي

نام های تجاری خارجی
 • Sojourn™
 • Ultane®
دسته دارویی

بیحس کننده عمومی، تنفسی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

Concentrations in breast milk are of no clinical importance 24 hours after anesthesia.

Abbvie
 • سووفلوران 250 م ل محلول استنشاقی(استنشاقی سووفلوران)
 • Piramal(ex Minrad)
 • سوجورن 250 میلی لیتر(استنشاقی سووفلوران)
 • Baxter
 • سووفلوران-بکستر 250م ل استنشاقی(استنشاقی سووفلوران)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  250 mg

  اینهالر


  داروهای مرتبط