سالمترول+فلوتیکازون

Salmeterol+Fluticasone
Salmeterol+Fluticasone
نام های تجاری خارجی

US: Advair Diskus; Advair HFA; AirDuo RespiClick
Canada: Advair; Advair Diskus

دسته دارویی

Beta2 Agonist; Beta2-Adrenergic Agonist, Long-Acting; Corticosteroid, Inhalant (Oral)

آگونیست گیرنده بتا2

آگونیست گیرنده بتا2، طولانی اثر

کورتیکواستروئید، استنشاقی (دهانی)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

It is not known if fluticasone or salmeterol are present in breast milk. According to the manufacturer, the decision to continue or discontinue breastfeeding during therapy should take into account the risk of infant exposure, the benefits of breastfeeding to the infant, and benefits of treatment to the mother. Refer to individual agents.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

آیروسول دوزبندی شده

-

آیروسول دوزبندی شده

-

آیروسول دوزبندی شده

-

دیسک

-

دیسک

-

دیسک


داروهای مرتبط