روبیدیوم (82Rb) کلرید

Rubidium (82Rb) Chloride
Rubidium (82Rb) Chloride
نام های تجاری خارجی

 CardioGen-82

دسته دارویی

Radiopharmaceutical

رادیو دارو

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

It is not known if rubidium-82 is excreted in breast milk. Rubidium-82 has a short half-life and, therefore, it is unlikely that it is excreted in human milk during lactation. The manufacturer recommends to use caution and that formula feedings be substituted until at least 1 hour after the last infusion.

اشکال دارویی موجود در ایران

-

محلول تزریقی


داروهای مرتبط