واکسن سرخجه

Rubella Virus Vaccine

مشخصات داروی واکسن سرخجه


  • نام های تجاری خارجی Rubella Virus Vaccine
    • M-M-R® II
  • دسته دارویی واکسن سرخجه
  • واکسن، زنده (ویروسی)
  • مصرف واکسن سرخجه در بارداری
  • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف واکسن سرخجه


  • Measles, Mumps, and Rubella Virus Vaccine
به اشتراک بگذارید