اشک مصنوعی

Artificial Tears
Artificial Tears 1
نام های تجاری خارجی

US: Advanced Eye Relief™ Dry Eye Environmental [OTC]; Advanced Eye Relief™ Dry Eye Rejuvenation [OTC]; Altalube [OTC]; Bion Tears [OTC] [DSC]; GenTeal Tears Mild [OTC]; GenTeal Tears Moderate [OTC]; GenTeal Tears Night-Time [OTC]; GoodSense Lubricant Eye Drops [OTC]; HypoTears [OTC]; LiquiTears [OTC]; LubriFresh P.M. [OTC]; Murine Tears® [OTC]; Natural Balance Tears [OTC]; Natures Tears [OTC]; Puralube [OTC]; Soothe® Hydration [OTC]; Soothe® [OTC]; Systane Balance [OTC]; Systane Nighttime [OTC]; Systane Preservative Free [OTC]; Systane [OTC]; Systane® Ultra [OTC]; Tears Again® [OTC]; Tears Naturale PM [OTC]; Tears Naturale® Free [OTC]; Tears Naturale® II [OTC] [DSC]; Viva-Drops® [OTC]

Canada:Teardrops®

دسته دارویی

Ophthalmic Agent, Miscellaneous

ترکیبات چشمی، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
نو آوری زیستی گویا
 • تیر-آی چشمی(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • Bausch & Lomb Uk Ltd
 • اسنو تیرز 1/4 درصد(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • Valeant Canada Ltd
 • آرتلاک 1/6 میلی گرم در0/5 میلی لیتر(محلول اشک مصنوعی)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • سینالون 0.3 درصد تک دوز چشمی 0/5 میلی لیتر(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • تیرلوز 10 میلی لیتر چشمی(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • سینا تی یرز چشمی(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • آرتیپیک(محلول اشک مصنوعی)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوتیر 1/4 درصد استریل چشمی(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • داروسازی رها اصفهان
 • آیاوت(محلول اشک مصنوعی)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  ژل

  -

  ژل

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  ژل


  داروهای مرتبط