اشک مصنوعی

Artificial Tears
Artificial Tears 1
نام های تجاری خارجی

US: Advanced Eye Relief™ Dry Eye Environmental [OTC]; Advanced Eye Relief™ Dry Eye Rejuvenation [OTC]; Altalube [OTC]; Bion Tears [OTC] [DSC]; GenTeal Tears Mild [OTC]; GenTeal Tears Moderate [OTC]; GenTeal Tears Night-Time [OTC]; GoodSense Lubricant Eye Drops [OTC]; HypoTears [OTC]; LiquiTears [OTC]; LubriFresh P.M. [OTC]; Murine Tears® [OTC]; Natural Balance Tears [OTC]; Natures Tears [OTC]; Puralube [OTC]; Soothe® Hydration [OTC]; Soothe® [OTC]; Systane Balance [OTC]; Systane Nighttime [OTC]; Systane Preservative Free [OTC]; Systane [OTC]; Systane® Ultra [OTC]; Tears Again® [OTC]; Tears Naturale PM [OTC]; Tears Naturale® Free [OTC]; Tears Naturale® II [OTC] [DSC]; Viva-Drops® [OTC]

Canada:Teardrops®

دسته دارویی

Ophthalmic Agent, Miscellaneous

ترکیبات چشمی، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران
 • آرتیپیک محلول چشمی 3.2 mg/1mL 0.5mL(محلول اشک مصنوعی)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • سینالون قطره، محلول چشمی 0.3 % 0.5mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • تیرلوز قطره، محلول چشمی 0.3 % 10mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • سینا تی یرز قطره، محلول چشمی 14 mg/1mL 10mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوتیر قطره، محلول چشمی 14 mg/1mL 10mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • داروسازی رها اصفهان
 • آیاوت محلول چشمی 3.2 mg/1mL 10mL(محلول اشک مصنوعی)
 • Bausch & Lomb Uk Ltd
 • اسنو تیرز قطره، محلول چشمی 14 mg/1mL 10mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • نو آوری زیستی گویا
 • تیر-آی قطره، محلول چشمی 14 mg/1mL 10mL(قطره، محلول اشک مصنوعی)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  ژل

  -

  ژل

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  محلول

  -

  ژل


  داروهای مرتبط